Directeur Agnes Scheffers vertelt...

In het schooljaar 2016 – 2017 hebben we met het team o.l.v. Wilma Willems gewerkt aan onze kwaliteiten op het vlak van de didactiek van het rekenen en het vergroten van onze kennis van de rekendomeinen. Het doel van de begeleiding en de daarmee samenhangende vraag was:

“Staan er vakbekwame leraren aan het roer in ons rekenonderwijs?”

Uitgaande van wat aanwezig is en goed afgestemd op de mogelijkheden en kwaliteiten van de teamleden zijn we van start gegaan. Elke teambijeenkomst is voorafgegaan door een kritische dialoog en coaching binnen het MT, bestaande uit de bouwcoördinatoren, de ib-er en de directeur.

De onderwerpen van de drie teambijeenkomsten zijn uiteindelijk geworden:

  • Cyclisch waarnemen en begrijpen van doorgaande leerlijnen rekenen. Uitgaan van verschillen en de didactische voorbereiding van een rekenblok. 
  • Meten en meetkunde: waar werken we binnen dit domein naar toe? Redeneren vanuit het handelingsmodel, coöperatieve werkvormen en een rijke thematische leeromgeving. 
  • Een lesontwerp afstemmen op de verschillende leerstadia van de kinderen, in een didactisch ontwerp van een rekenles.

Tussen de teambijeenkomsten zijn er vanuit de bouw, de leerkrachten zelf en de schoolleiding groepsbezoeken gedaan en de waarnemingen zijn steeds met elkaar besproken. Dit heeft een enorme verdieping gegeven aan de inhoud van de studiedagen. 

Volgend jaar gaan we ons oriënteren op een nieuwe rekenmethode die goed aansluit bij onze verworven inzichten. We zoeken een methode die ons kan ondersteunen in het verhogen én tegelijkertijd stabiliseren van onze rekenopbrengsten.

Kenmerkend voor de begeleiding van Wilma is haar grote inhoudelijke vakkennis die zij op de juiste wijze kan overbrengen. Daarnaast is zij in staat om tussen de verschillende ‘lagen’ in de school te pendelen en ieder op zijn eigen niveau uit te dagen tot een volgende stap in zijn ontwikkeling.  Wilma houdt het grote geheel in het oog én heeft oog voor elke ‘leerkracht-mens’ persoonlijk.

Social media

Agenda