Een leraar vertelt...

Iris Pennings, leraar groep 7/8 op de Josefschool in Overloon

Onze basisschool heeft het afgelopen schooljaar veel ontwikkelingen doorgemaakt. We hebben onze missie en visie kritisch bekeken en aangepast, zijn intensief bezig geweest met het creëren van hogere opbrengsten en hebben gekozen voor een nieuwe rekenmethode.

We zijn met ons team intensief bezig geweest met de vraag hoe we kwalitatief beter onderwijs kunnen geven, en onze opbrengsten kunnen verbeteren. OnderwijsMens heeft ons hierbij begeleid. Om aan te sluiten bij onze hulpvragen, heeft ze steeds opnieuw kritische vragen gesteld aan de directie en het team. Dit heeft er ook voor gezorgd dat wij onze ontwikkelpunten scherp kregen. De directie heeft samen met OnderwijsMens een ‘veranderteam’ ingesteld om de ontwikkelingen op beleidsniveau te bespreken en praktisch te vertalen naar het team.

Wij vonden het van belang om eerst ons rekenonderwijs te verbeteren. Dit omdat hierin de afgelopen jaren niet voldoende vooruitgang te zien was. Wij zijn tot het inzicht gekomen, dat het ontzettend belangrijk is om de leerlingen in de klas vakspecifiek te begrijpen. Wat zijn hun onderwijsbehoeften, wat hebben ze nodig en wat heb jij als leerkracht nodig om hieraan tegemoet te komen. We zijn tijdens deelteamvergaderingen, teamvergaderingen en studiedagen intensief bezig geweest met de theorie over handelingsgericht werken, met het ankermodel, het handelingsmodel, het drieslagmodel, het hoofdlijnenmodel, de referentiekaders en de verschillende domeinen van rekenen. Door de theorie én de gegevens van de leerlingen in de groep begrijpen we wat de onderwijsbehoeften van de leerlingen zijn. Vervolgens hebben we groepsoverzichten en groepsplannen gemaakt, waarbij we de referentieniveaus en de cito-einddoelen in ons achterhoofd hielden. Door onze rekenlessen aan te passen op het niveau van de kinderen, het kritisch kijken naar de hiaten in onze verouderde rekenmethode, door te werken vanuit cruciale leermomenten, observatie-momenten, reflecties, het directe instructiemodel en het handelingsmodel zijn onze lessen kwalitatief verbeterd. Dit heeft er zelfs toe geleid dat de cito-opbrengsten in groep 8 verbeterd zijn!

Aan het einde van het schooljaar hebben we besloten om ook te kiezen voor een nieuwe rekenmethode. Een rekenmethode die beter aansluit bij nieuwe inzichten over kwalitatief goed rekenonderwijs, bij onze leerling-populatie en de drijfveren van onze school.

Het was een welbewogen schooljaar, waarin we door de juiste begeleiding van OnderwijsMens mooie ontwikkelingen door hebben gemaakt. Waarin we met vallen en opstaan kwalitatief beter (reken)onderwijs zijn gaan geven, een nieuwe rekenmethode hebben gekozen en tot nieuwe inzichten zijn gekomen over onze kernwaarden, onze missie en visie als basisschool.

Link naar de website van de school: http://www.josefschool.nl/index.php?section=1&page=4

Tot slot een persoonlijke ervaring…

Op woensdag 10 december ging ik als leraar mee naar een conferentie in Utrecht in het teken van ‘Masterplan dyscalculie primair onderwijs’. Ik heb een aandeel mogen hebben binnen de workshop ‘Cruciaal in het domein verbanden’ door Onderwijsmens. In deze workshop stond het handelen van de leraar centraal, het signaleren van leerprocessen op weg naar 1F- en 2F niveau en op welke manier je je rekenlessen  effectiever aan kan laten sluiten op het handelings- en denkniveau van de leerlingen. Hierbinnen mocht ik mijn ervaringen vanuit de praktijk presenteren, waarbij ik bijvoorbeeld het handelingsmodel, cruciale leermomenten en de begripsvorming binnen het domein ‘verbanden’ heb kunnen laten zien. Samen met Wilma van Onderwijsmens heb ik de deelnemers van deze workshop praktische handvatten en voorbeelden kunnen geven voor hun eigen school en hen reflectief laten kijken naar de elementen uit het protocol ERWD. Topervaring! 

Leraar Iris Pennings

Social media

Agenda